Dokumenty rok 2020

Informácia o spracúvaní osobných údajov – na základe čl. 14, bodu 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Národný projekt – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov

Záverečný účet obce za rok 2019

Verejná vyhláška č. 1-2020 pozemkové úpravy

Zmluvy

Dohoda § 10 od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dohoda-§-12

Zmluva o zabezpečebí systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových v ýrobkov v obci č. O 38-2021

Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečebí systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 38-2021

účet – soc. fond

Zmluva o výpožičke

Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb

Dodatok č.2 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie bu dovy MŠ

Zmluva o úvere č.7700720

Zmluva o Municipiálnom úvere – Eurofondy (A) č.77-005-20 – Zateplenie budovy MŠ

Zmluva o grantovom účte

Naturpack Dodatok č. 3 – nakladanie s odpadmi z obalov

Fura – Dodatok č. 1-2020 k zmluve o posk.služieb nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy

Zmluva o dielo č. 01-2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Zmluva Dobovoľná požiarna ochrana č. 320 0724

Zmluva zo ŠR SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Licenčná zmluva – INFOKAT WIN 2.1

Faktúry

Zoznam došlých faktúr za 01_2020

Zoznam došlých faktúr za 02_2020

Zoznam došlých faktúr za 03_2020

Zoznam došlých faktúr za 04_2020

Zoznam došlých faktúr za 05_2020

faktúra 82-2020 – Zateplenie budovy Materskej školy+krycí list vykonaných prác – korekcia